DATA DOSEN

Dr. Fahmiron, S.H.M.H.- Dosen

Dr. Fitriati, S.H.M.H.- Lektor Kepala

Dr. Iyah Faniyah, S.H.Hum.- Lektor Kepala

Dr. H. Ferdi, S.H.M.H.- Lektor

Dr. Aji Wibowo, S.H.M.H.- Dosen

Dr. Otong Rosadi, SH.M.Hum.- Lektor Kepala

Adhi Wibowo, S.H., M.Hum- Lektor Kepala

Syofriarti, S.H., M.H.- Lektor