DATA DOSEN

Bisma Putra Pratama,S.H.M.H.- Dosen

Besse Patmawanti,S.H.M.H.- Dosen

Prof. Dr. Hj. Darmini Roza, S.H.M.Hum.- Lektor

Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH.- Lektor Kepala

Dr. Philips Adrianus Kana, S.H.M.H.- Lektor

Prof. Dr.H. Takdir Rahmadi, S.H.LLM.- Guru Besar

Dr. Jamin Ginting, S.H.M.H.-

Prof.Dr.Andi Suryaman, S.H.M.H.- Lektor Kepala