DATA DOSEN

Neneng Oktarina, S.H., M.H.- Lektor

Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum- Lektor Kepala

Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.Hum- Guru Besar